+48 724 319 601
info@batogospot.pl

Regulamin BatogoSpot

Regulamin usług świadczonych przez BatogoSpot

§1 Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez BatogoSpot z siedzibą we Wrocławiu
2. W szczególności regulamin określa:
a. zasady przebywania w obiektach i apartamentach (zwanych dalej również „lokalami”) będących przedmiotem krótkoterminowego wynajmu;
b. zasady dokonania rezerwacji w apartamentach i warunków owych rezerwacji;
c. zasady płatności za usługi;
d. zasady odpowiedzialności
e. prawa i obowiązki usługobiorcy zwanego dalej „Gościem” oraz usługodawcy zwanego dalej „BatogoSpot”
f. zasady reklamacji
g. zasady korzystania z serwisu internetowego https://www.batogospot.pl zwanego w dalszej części „Witryną”
3. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu krótkoterminowego zwaną dalej „Umową”
4. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości korzystających z usług BatogoSpot;

§2 Główne postanowienia Umowy

1. BatogoSpot oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu apartamentów (lokali);
2. Dokonanie rezerwacji zarówno poprzez „Witrynę” jak i serwisy wspomagające („Booking.com”, „Airbnb.com” i inne) jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Umowy.
3. Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz płacić terminowo wierzytelności wynikające z zawartych Umów;
4. BatogoSpot przy pomocy „Witryny” umożliwia zawarcie umowy najmu krótkoterminowego apartamentów (lokali) będących przedmiotem „Umowy”
5. BatogoSpot jest zobowiązany do wynajęcia Gościom lokalu zgodnego z opisem zawartym
na Witrynie lub na witrynach wspomagających promocję w terminach określonych w rezerwacji, a Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny wskazanej podczas procesu rezerwacji.
6. Akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca akceptuje również Politykę Prywatności stanowiącą jego integralną cześć.

7. Operatorem apartamentów jest BatogoSpot  Podwale 2,  50-043 Wrocław

 

§3 Zasady rezerwacji i pobytu

1. Przekazanie kluczy do apartamentów może nastąpić poprzez udostępnienie kodu PIN do sejfu przy drzwiach wejściowych do apartamentu, lub bezpośrednio przez pracownika BatogoSpot;
2. Odbiór kluczy następuje po wcześniejszym dokonaniu wszelkich opłat oraz wpłaceniu kaucji zwrotnej;
3. Rezerwacji można dokonywać on-line na witrynie www.batogospot.pl, drogą elektroniczną lub telefonicznie;
4. Z pominięciem wyjątkowych sytuacji Gość jest zobowiązany wpłacić równowartość za cały pobyt w wybranym apartamencie;
5. Gość jest oczekiwany w pierwszym dniu pobytu od godziny 15:00, a powinien wyprowadzić się do godziny 11:00 w dniu wyjazdu, chyba że BatogoSpot wyraził wcześniej zgodę na inne godziny przyjazdu i wyjazdu;
6. Przedstawiciel BatogoSpot nie jest zobowiązany do wydania kluczy przed godziną 15:00.
7. BatogoSpot nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w wydaniu apartamentu wynikające z braku zawiadomienia o godzinie przyjazdu Gościa.
8. Usługobiorca (Gość) jest zobowiązany do należytego zabezpieczania apartamentu tj. zamykania drzwi i okien, starannego przechowywania kluczy. W przypadku zgubienia kluczy BatogoSpot ma prawo potrącić z kaucji kwotę 150 zł lub jej równowartość.
9. Ze względów bezpieczeństwa Goście są zobowiązani do wyłączania TV, gaszenia światła, zakręcania wody, zamykania okien, zamykania drzwi wejściowych na klucz.
10. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez. Za zorganizowanie imprezy przewidywana jest kara w wysokości 1000 zł. Część tej kwoty zostanie wpłacona na poczet wspólnoty mieszkaniowej budynku w którym znajduje się apartament.
11. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w
godzinach 6:00 do 22:00.
12. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług BatogoSpot mają
obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób.
W przypadku nieprzestrzegania tej zasady goście mogą zostać poproszeni o opuszczenie
Apartamentu. Nie uprawnia to do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu.
13. W Apartamencie jak również na balkonie oraz w garażu obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Apartamencie jest
równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Apartament gościa zgody na
pokrycie kosztów pozbycia się nieprzyjemnych zapachów w wysokości 1.500 złotych.
14. Gość zobowiązany jest korzystać z Apartamentu w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia
społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym
osób zamieszkałych w sąsiednich Apartamentach. BatogoSpot jest uprawniony
do wezwania właściwych służb publicznych do Apartamentu w celu zbadania okoliczności
zaistniałych w Apartamencie. BatogoSpot zastrzega sobie prawo do pobrania od Gościa
kary finansowej w wysokości 500 zł, jeśli w skutek zachowania Gościa zostanie do
Apartamentu wezwana policja lub straż miejska. Niezależnie od powyższego
ewentualne dodatkowe koszty wynikające z wezwania właściwych służb ponosi Gość.
15. W Apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji,
materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
16. W przypadku wykorzystania płatnych kanałów oraz VOD Gość zostanie obciążony opłatą w
wysokości adekwatnej do wykorzystanych usług.
17. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony i może wiązać się z dodatkową opłatą.
18. BatogoSpot nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych przez Gości w
apartamencie lub skradzionych rzeczy w wyniku włamania.
19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie
grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych
pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
20. BatogoSpot nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu na miejscu
postojowym w hali garażowej i poza nią.

21. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym zapalanie świeczek.
22. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
23. Ceny wynajmu apartamentów różnią się w zależności od typu apartamentu, długości rezerwacji oraz daty rezerwacji;
24. Usługobiorca wykonuje rezerwację poprzez akceptację oferty wskazanej w serwisie
internetowym www.batogospot.pl, innym serwisie z ofertą BatogoSpot, akceptując
termin pobytu.
25. Pobyt liczony jest w dniach. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00.
26. BatogoSpot przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji drogą elektronczną w terminie do
48h od dokonanej rezerwacji;
27. Korespondencja z BatogoSpot może odbywać się poprzez e-mail info@batogospot.pl;
28. Rezerwacja uznawana jest za skuteczną z momentem wpłaty pełnej kwoty ceny, co jest
równoznaczne z zawarciem „Umowy” i akceptacją niniejszego „Regulaminu”
29. W przypadku rezerwacji na 3 dni lub krócej przed przyjazdem Gość zobowiązany jest do
przesłania dowodu wpłaty mailem do 24h przed przyjazdem, w przeciwnym wypadku
rezerwacja nie może być gwarantowana.
30. Gość może zostać poproszony przed wejściem do apartamentu o przedstawienie dokumentu
potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania (wysłania drogą
elektroniczną) dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, BatogoSpot
może odmówić wydania kluczy do apartamentu;
31. Dodatkowo Gość może zostać poproszony do przekazania informacji niezbędnych do rezerwacji Apartamentu (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail) oświadczając o prawdziwości tych danych;
32. Apartamenty posiadają określoną maksymalną liczbę osób, które mogą w danym czasie
przebywać na terytorium apartamentu. Liczba osób mogących przebywać w apartamencie
jest wskazywana przez Usługobiorcę podczas rezerwacji. Ilość osób nie może przekraczać
ilości ustalonej.
33. Gościom, którzy będą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mogą nie
zostać wydane klucze do apartamentu.

34. BatogoSpot ma prawo odmówić rezerwacji dla Gościa, który poprzez trwanie poprzedniego pobytu naruszył Regulamin.
35. Zawierane przez BatogoSpot umowy są umowami o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innymi niż do celów mieszkalnych. Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
36. Po przejęciu apartamentu Gość ponosi odpowiedzialność za znajdujące się w lokalu elementy wyposażenia.
37. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się w apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w wyniku działania dzieci.
38. W szczególnych przypadkach naruszenia zasad Regulaminu BatogoSpot może odmówić
świadczenia usług Gościom, którzy się do niej nie stosują. Osoba taka może zostać wezwana
do natychmiastowego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do
zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.

§4 Cena i Płatności

1. Cena za wynajem apartamentu jest podana na witrynie internetowej www.batogospot lub na
serwisach wspierających promocję oferty www.batogospot.pl
2. Cena zawiera 8% VAT;
3. Cena zawiera opłatę za pobyt w apartamencie osób w liczbie ustalonej w formularzu;
4. Cena różni się w zależności od terminu pobytu;
5. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia w apartamencie, których nie odnotowano przy zameldowaniu, Gościom zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku gdy kwota
kaucji nie wystarczy do pokrycia szkód, Gość zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji.
6. Jeżeli po upływie terminu najmu albo po wypowiedzeniu Gość nadal używa apartamentu bez zgody BatogoSpot, uznaje się, że opłata za najem bezumowny wynosi 1200 zł za dobę. Brak wymeldowania najpóźniej 30min po zakończonym pobycie oznacza rozpoczęcie kolejnej doby.
7. Na życzenie Gości BatogoSpot wystawia faktury VAT. Gość jest zobowiązany poinformować pracownika biura o
konieczności wystawienia faktury przy dokonywaniu rezerwacji. W pozostałych przypadkach potwierdzenie zapłaty będzie stanowił paragon fiskalny.
8. Gość akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

§5 Anulowanie rezerwacji i zmiana terminów

1. W przypadku nie pojawienia się Gościa w określonym terminie rezerwacji, wpłacona kwota na poczet rezerwacji nie zostanie zwrócona.
2. Dopuszcza się możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia kosztów jeśli pozostało więcej niż 14 dni do dnia rozpoczęcia najmu. 
3. Ponadto BatogoSpot i Gościom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zjawisko nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić
np. wojna, śnieżyca, rewolucja, zamieszki, powódź, huragan, sztorm. Nie można rozumieć siły wyższej jako: nieprzyznanego urlopu, choroby, braku dokumentów upoważniających do przekroczenia
granicy.
4. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem kontaktu z BatogoSpot i zależy od dostępności wybranego apartamentu;
5. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot w przypadku skrócenia rezerwacji w trakcie trwania pobytu przez Gości;
6. W wyjątkowych sytuacjach jak awaria w budynku, w którym znajduje się Apartament lub w samym apartamencie, BatogoSpot zastrzega sobie prawo do zamiany apartamentu na taki sam lub o
wyższym standardzie za tę samą lub niższą cenę. W tym przypadku BatogoSpot zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Gościa, który powinien bez zbędnej zwłoki poinformować BatogoSpot czy akceptuje proponowaną zmianę Umowy czy odstępuje od Umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Gościa
wszystkich wniesionych opłat.
7. Cena nie zawiera opłaty za sprzątanie, która wynosi 40zł lub 50zł za pobyt. Usługobiorca jest wyraźnie informowany podczas procesu rezerwacji o wystąpieniu oraz wysokości dodatkowej opłaty za sprzątanie.
8. Cena nie zawiera opłaty za rezerwację miejsca postojowego w hali garażowej, która wynosi 25 zł za dobę za pobyt.
Usługobiorca jest wyraźnie informowany podczas procesu rezerwacji o wystąpieniu dodatkowej opłaty za miejsce postojowe.
9. Cena nie zawiera ubezpieczenia;

10. Rezerwacja uznawana jest za ważną w momencie wpłaty 100% ceny określonej w formularzu rezerwacji.
11. Formy płatności to przelew na rachunek bankowy oraz płatność online;
12. Kaucja zwrotna na poczet potencjalnych szkód jest płatna przed zameldowaniem i
wynosi 200 zł. Kaucja zostaje zwrócona w terminie do 7 dni od daty opuszczenia apartamentu.

13. Istnieje możliwość płatności bonem turystycznym.

§6 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Gość powinien zgłosić na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia pobytu.
2. BatogoSpot rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje
Gościa w tej samej formie pisemnej lub elektronicznej.
3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji BatogoSpot jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

§7 Zastosowanie Regulaminu

1. Do czynności i Umów zawieranych za pośrednictwem Witryny zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili dokonywania czynności lub zawierania Umowy.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go na Witrynie.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy najmu Apartamentu.
4. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory pomiędzy
BatogoSpot a Gościem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce.
6. Gość oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie
zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej
ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.

Add comment / Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

CZY CHCESZ WYNAJĄĆ APARTAMENT?