+48 724 319 601
info@batogospot.pl

Konkurs „Poznaj Wrocław”. Wygraj pobyt w apartamencie

„Poznaj Wrocław”

Chcesz przyjemnie spędzić dni podczas urlopu we Wrocławiu? Do wygrania nocleg w apartamencie we Wrocławiu! Weź udział w konkursie!

Co trzeba zrobić? To proste! 

➡️ W komentarzu pod postem na Facebooku napisz, dlaczego chętnie odwiedzisz Wrocław i co koniecznie chcesz zobaczyć w tym wspaniałym mieście stu mostów.

➡️ Autor lub autorka najciekawszego, najbardziej kreatywnego zgłoszenia wygra 2 noce dla dwóch osób w apartamencie w centrum Wrocławia!

Zachęcamy do polubienia posta i udostępnienia dalej!

Na zgłoszenia czekamy do 31.12.2022 r.

Regulamin Konkursu “Poznaj Wrocław” w serwisie Facebook

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Poznaj Wrocław” (dalej „Konkurs”) jest Mente Creativa Nip: 517 001 56 58, z siedzibą ul. Podwale 2, 50-561 Wrocław.
 1. Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej „Regulamin”)
 2. Konkurs trwa od dnia 30.06.2022 od godz.12:00:00 do dnia 31.12.2022 do godziny 23:59:59. Podanie zwycięzcy nastąpi do 14 dni po zakończeniu konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia i skrócenia określonych wyżej terminów.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
 5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna w czasie jego trwania:
 3. a) posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym facebook.com
 4. b) napisać komentarz opisujący wymarzony weekend spędzony we Wrocławiu.
 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich, są obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące z uwagi m.in. na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność, lub posiadają charakter pornograficzny.

Zasady i warunki przyznawania Nagród

 1. Komisja konkursowa spośród zamieszczonych na Facebooku komentarzy, zgłoszonych zgodnie z Zasadami uczestnictwa w Konkursie oraz Regulaminem, wybierze jeden  najlepszy tekst komentarza na podstawie kryterium jakości, oryginalności oraz tematycznego dopasowania do zadania konkursowego; za taki komentarz zostanie przyznana Nagroda, o których mowa w Regulaminie.
 2. Komisja konkursowa wyłoni  jednego Zwycięzcę. 
 3. Nagrodę można wykorzystać w miesiącu: listopad, luty lub marzec, w dni robocze, z pominięciem tzw. długich weekendów.

Nagroda w Konkursie

 1. W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę w postaci pobytu w apartamencie we Wrocławiu, na maksymalnie 2 noce następujące po sobie, dla maksymalnie 2 osób. 

Zasady wydania Nagrody

 1. Warunki wydania Nagrody są następujące:
 2. a) dokonanie przez Zwycięzcę Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnienie przez Zwycięzcę warunków Regulaminu;
 3. b) W celu ustalenia szczegółów odbioru Nagrody, Zwycięzcy powinni skontaktować się z BatogoSpot za pomocą wiadomości prywatnej na profilu https://www.facebook.com/BatogoSpot
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do żądania od Zwycięzcy udzielania informacji lub wyjaśnień, przedłożenia oświadczeń, dowodów tożsamości – pod rygorem wykluczenia z Konkursu, nieprzyznania Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub utraty prawa do przyznanej Nagrody.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub nie przyznania Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub stwierdzenia utraty prawa do przyznanej Nagrody w przypadku, gdyby Uczestnik nie spełniał warunków Regulaminu, dokonał Zgłoszenia niezgodnie z obowiązującym prawem, Regulaminem lub niezgodnie z zasadami Serwisu, podał lub złożył  w związku z Konkursem nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, dane, wyjaśnienia, oświadczenia, dokumenty lub inne materiały.

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest  Mente Creativa Filip Batóg Nip: 517 001 56 58, z siedzibą ul. Niemczańska, nr 39, lok. 5, 50-561 Wrocław 
 2. Dane osobowe Uczestników:
 3. a) podawane są przez nich dobrowolnie, jednakże są one niezbędne w celu udziału Uczestnika w Konkursie,
 4. b) będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby Konkursu oraz ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem,
 5. Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, z tym zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić udział w Konkursie lub wydanie Nagrody, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 6. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przetwarzanie tych danych w celu weryfikacji prawa Uczestnika do Nagrody w przypadku wygrania Konkursu.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wydanych na jego podstawie ustaw i aktów wykonawczych.
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jakie w związku z Konkursem mogą powstać.

 

 Postanowienia końcowe

 1. Wartość nagrody przyznanej Zwycięzcy Konkursu nie przekracza kwoty 2000 zł (dwa tysiące polskich złotych). W związku, z tym wedle obowiązujących przepisów, Nagroda jest zwolniona od podatku.
 2. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na portalu stronie internetowej batogospot.pl
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
 1. Organizatorzy mają prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na Serwisie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatorów Nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że rozumie i akceptuje zasady Konkursu określone w Regulaminie i będzie się do nich stosować.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 20o9 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.).
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym.
 2. Konkurs nie jest organizowany, wspierany, sponsorowany ani związany z serwisem Facebook lub Facebookiem, ani jego właścicielami czy administratorami.
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

CZY CHCESZ WYNAJĄĆ APARTAMENT?